گزارش تدوین چشم‌انداز احیای دریاچه ارومیه منتشر شد

شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش “تدوین چشم‌انداز احیای دریاچه ارومیه ” منتشر کرد.

در این گزارش، ضمن تعیین وضعیت مطلوب و مورد انتظار از دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص‌های اکولوژیکی تعیین شده برای آن، به تدوین چشم انداز اولیه احیای دریاچه ارومیه، ارزیابی چشم‌انداز پیشنهادی و نهایی‌سازی  آن و در نهایت، تبیین و تشریح مؤلفه‌های چشم‌انداز نهایی از دیدگاه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیکی) پرداخته شده است.

دانلود فایل pdf

مطالب مشابه
دیدگاه ها