گزارش تحلیل آخرین وضعیت دریاچه ی ارومیه از دیدگاه‌ کارشناسان منتشر شد

شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارشی تحت عنوان “بررسی و تحلیل آخرین وضعیت دریاچه ی ارومیه  از دیدگاههای مختلف” منتشر کرد.

در این گزارش وضعیت دریاچه ارومیه از دیدگاه زیست محیطی و اکولوژیکی در فصل اوّل و وضعیت حوضه‌ی آبریز دریاچه از دیدگاه زمعین شناسی در فصل دوّم مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل سوّم از گزارش ارومیه به منظور ارزیابی و تحلیل تبخیر از سطح  دریاچه  ارومیه در سال‌های اخیر، مطالعات اندک موجود در این زمینه تا قبل از شهریور  ماه ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم این گزارش، ویژگی های منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تغییرات کمّی و کیفی آن در طول زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل پنجم این گزارش نحوه اندر کنش آبخوانهای ساحلی با دریاچه ارومیه و هم چنین مباحث و نتیایج کارگروه تخصصی بررسی اندرکنش آبخوانهای ساحلی با دریاچه ارومیه جهت رفع ابهامات موجود، ارائه شده است.

  در فصل ششم این گزارش ، به منظور بررسی و تحلیل میزان تلفات آب ورودی از رودخانه‌ها در محدوده‌ی بافرزون دریاچه و برآورد میزان آب واقعی ورودی به دریاچه ارومیه، با برآورد مقدار آوردها و خروجی ها، بیلان آب دریاچه نوشته شده و مقدار اضافه یا کمبود آب به عنوان مجموع تلفات و آوردها در محدوده ی بافرزون محاسبه شده است.

برای این منظور از داده‌ها، اطّلاعات و گزارشات  تهیه شده تا قبل از شهریور ماه۱۳۹۳ توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده سال شده است .   

دانلود فایل 

مطالب مشابه
دیدگاه ها