شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه براساس مدل دلفی

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
موضوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم
نویسندگان
محبوب بابایی  ۱؛ رضا قادری۲؛ ایوب بدراق نژاد۳؛ زهره آزادفلاح۴
۱دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
۲استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور،ارومیه ،ایران
۳عضو هیئت علمی گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
۴دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران
چکیده
امروزه جلوه هایی از یک تهدید جدّی زیست محیطی درعرصه جهانی مشاهده می شود.تخریب و نقصان بیش ازحدّ منابع طبیعی ازجمله آب ،خاک ،جنگل ها ، مراتع شیلات و تنوع زیستی همراه با سیستم های حافظ زندگی چون لایه ازن نظام اقلیمی ،چرخه اقیانوس ها و چرخه اتمسفری و…که همگی ریشه درجهل انسان دارد می تواند فاجعه ای جهانی به بارآورد مصیبتی که کشتارآن به مراتب ازبیماری های مسری چند صدسال پیش و بیماران ایدز و تمامی جنگ هایی که درسطح جهان جریان داشته بیشترخواهد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس روش و ماهیت توصیفی  تحلیلی است، جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی صورت گرفته، این پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی(Delphi  method  logy)(تکنیکی در روشهای تحقیق کیفی) انجام شده، جامعه آماری مشتمل بر  متخصصان امر در حوزه زیست محیطی و انسانی ( ۱۲نفر از متخصصان ) بعنوان نمونه انتخاب شدند.نمونه گیری بصورت کاملا هدفمند از نوع گلوله برفی(شبکه ای) بوده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها(آماره های توصیفی میانگین ، انحراف معیار و…) نیز از نرم افزار۱۹Spss بهره گرفته شده است. براساس یافته های تحقیق، اعضای پانل دلفی، در مجموع۱۰گویه را بعنوان مهم ترین عوامل موجود در راستای خشک شدن آب دریاچه ارومیه عنوان کردند که نهایتا ۹ گویه بیشترین ضریب اهمیت را از نظر اهمیت عنوان گردید که عبارتند از: شرایط اقلیمی(بارندگی کم) ، افزایش سدها بدون برنامه،حفرچاههای غیرمجاز و برداشت از آن،وجود کشتهای نامناسب کشاورزی و پرآب مصرف(مانند چغندرقند)، شیوه های سنتی آبیاری در زمینه کشاورزی، افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی،صنعتی و خانگی،برداشتهای غیرمجاز از آبهای سطحی،وجود جاده میانگذر شهید کلانتری،عدم نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهای برق دار.همچنین اعضای پانل دلفی ۴ زیرسیستم (کالبدی،اکولوژیکی -بیولوژیکی،اجتماعی-اقتصادی و ساختار تصمیم گیری)را با تعیین و تحلیل مشکلات دریاچه ارومیه  بطور کلیدی مطرح کردند که هر ۴زیرسیستم به ترتیب دارای اهمیت بوده است.

 

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎