تحلیل روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه و مهم‌ترین تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های پیرامونی

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

 

 اصل مقاله (۶۴۲۵ K)

مقاله ۵، دوره ۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶، صفحه ۴۳۸-۴۵۳

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JRUR.2017.63473
نویسندگان
وحید بارانی پسیان ۱؛ محمد پوراکرمی۲؛ باقر فتوحی مهربانی۲؛ سعید پوراکرمی۳
۱استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
۲دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایرا
۳دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
تاریخ دریافت۳۰ مرداد ۱۳۹۵،  تاریخ بازنگری۲۳ مهر ۱۳۹۵،  تاریخ پذیرش۰۱ اسفند ۱۳۹۵
چکیده
روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز بحران‌های زیست‌محیطی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻓﺮاهم کرده اﺳﺖ. هدف این پژوهش، بررسی تفصیلی روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه و مهم‌ترین پیامدهای ناشی از آن است. این پژوهش از نوع توصیفی‌تحلیلی است. داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع‌آوری شده است. به این منظور با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بررسی شد. در مرحله بعد مهم‌ترین تأثیرات خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر سکونتگاه‌های پیرامونی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه بررسی شد. نتایج پژوهش بیانگر کاهش شدید آب دریاچه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ است. بر اساس یافته‌ها، معیار زیست‌محیطی با ضریب اهمیت نسبی ۴۹/۰، زیرمعیارهای طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی با ضریب اهمیت نسبی ۱۷۸۲/۰، بیابان‌زایی و توسعه آن به نواحی پیرامون با ضریب اهمیت نسبی ۱۲۳۶/۰، قوم‌گرایی و درگیری‌های قومی با ضریب اهمیت نسبی ۰۸۸۴/۰، تشدید نوسانات اقلیمی و تغییر در زمان‌بندی فصول با ضریب اهمیت نسبی ۰۷۶۷/۰ و از بین رفتن اراضی کشاورزی و حاصلخیزی خاک با ضریب اهمیت نسبی ۰۷۲۰/۰، مهم‌ترین پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه هستند.

 

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎

ترجمه مقاله