بررسی راهکارهای مدیریت دریاچه ارومیه، با الهام از تجارب به دست آمده از تالاب ها و دریاچه های منطقه

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
آیدا احمدی ۱؛ مجید عباسپور۲؛ رضا ارجمندی۳؛ زهرا عابدی۳
۱دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت محیط زیست، تهران، ایران*(مسئول مکاتبات).
۲استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، تهران، و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
۳استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت محیط زیست، تهران، ایران.
چکیده
زمینه و هدف: توسعه، بخشی انکار ناپذیر از زندگی بشر امروزی محسوب می گردد. البته بقا پایدار عوامل طبیعی مانند دریاچه ها و
تالاب ها نه تنها برای ادامه حیات نسل امروز و فردای بشر بلکه تمام موجودات این کره خاکی امری ضروری است. بنابراین بشر جهت پیش برد اهداف خویش باید به دو مقوله توسعه و حفظ محیط زیست در کنار هم توجه ویژه داشته باشد. هدف مقاله پیش رو بررسی تاثیرات تغییر اقلیم و توسعه، بر حیات دریاچه های منطقه است که خود از عوامل اصلی توسعه  اقتصادی آن مناطق می باشد.
روش بررسی  و یافته ها: در این مطالعه ضمن بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر روی برخی دریاچه های منطقه از جمله دریاچه ارومیه و نیز اجرای برنامه های توسعه در این مناطق، تلاش گردید پیشنهاداتی جهت اقدامات مدیریتی در خصوص احیاء دریاچه ارومیه جهت پیشگیری از خشک شدن این اکوسیستم طبیعی مهم ارایه گردد.

 

 

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎