ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی، اقتصادی و حکمروایی آب

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
عنوان مقاله:  ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی، اقتصادی و حکمروایی آب
نویسندگان:  صوفی اکبر, کردوانی پرویز*, سرور رحیم
 * گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین حوضه های آبریز کشور است که به دلیل عوامل متعدد، از جمله اجرای پروژه های عمرانی، در سال های اخیر در معرض نابودی قرار گرفته است. در این مقاله هدف اصلی و کلی ارزیابی برنامه احیا دریاچه ارومیه می باشد. روش تحقیق در این مقاله با توجه به مولفه هایی مورد بررسی بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه می باشد که کل جمعیت مورد نظر روستاها ۷۰۲۶۷ نفربوده، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (۳۸۲ نفر) انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز به دو صورت ۱) کتابخانه ای – اسنادی ۲) روش میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) انجام شده است. برای پردازش و تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار (Spss – GIs – Excel) استفاده شده است و با توجه به نوع مقیاس ها از آزمون کای اسکوئر (خی ۲) برای اثبات فرضیات و همچنین برای تعین شدت رابطه دو متغیر از آزمون وی کرامر استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، محاسبه میانگین نشان می دهد که بین بحران دریاچه ارومیه و ابعاد طبیعی_ زیستی، ابعاد اقتصادی و حکمروایی خوب آب یک رابطه معنی دار وجود دارد. چرا که تاثیر مستقیم ابعاد فوق بر روی دریاچه (با توجه به بالاتر بودن میانگین ۳ از ۵ سطح معنی دار) مورد تائید می باشد.

 

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎