مقالات دریاچه ارومیه

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی، اقتصادی و حکمروایی آب

نویسندگان:  صوفی اکبر, کردوانی پرویز*, سرور رحیم
 * گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مقایسه تاثیر سیاست های احیاء تحت تاثیر تغییر اقلیم به کمک پویایی سیستم ها؛ مطالعه موردی زیست بوم دریاچه ارومیه (یادداشت فنی)

نویسندگان:  ابراهیمی سرین دیزج الهام*, ضرغامی مهدی *

دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

 


بررسی اکوسیستم دریاچه ارومیه

سیدمرتضی امامی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سارا امیری 


برسی مختصر دریاچه ارومیه (شمال غرب ایران)

Amin Eimanifar*1 and Feridon Mohebbi2


تحلیل روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه و مهم‌ترین تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های پیرامونی

وحید بارانی پسیان  ۱؛ محمد پوراکرمی۲؛ باقر فتوحی مهربانی۲؛ سعید پوراکرمی۳


بررسی راهکارهای مدیریت دریاچه ارومیه، با الهام از تجارب به دست آمده از تالاب ها و دریاچه های منطقه

نویسندگانآیدا احمدی ۱؛ مجید عباسپور۲؛ رضا ارجمندی۳؛ زهرا عابدی۳

۱دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت محیط زیست، تهران، ایران*(مسئول مکاتبات).۲استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، تهران، و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.۳استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت محیط زیست، تهران، ایران.


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه براساس مدل دلفی

نویسندگانمحبوب بابایی  ۱؛ رضا قادری۲؛ ایوب بدراق نژاد۳؛ زهره آزادفلاح۴

۱دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران۲استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور،ارومیه ،ایران۳عضو هیئت علمی گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران۴دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران


  بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه

نویسندگان:  یارمحمدی مهتاب*, پورکاظمی محمد, کمالی ابوالقاسم  *

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت


 مطالعات ژئوتکنیکی رسوبات کف دریاچه ارومیه 

 نویسندگان:  افلاکی اسماعیل*  * دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عوامل ناپایداری دامنه ها در مناطق کوهستانی غرب دریاچه ارومیه

نویسندگان:  جباری ایرج

گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه


دریاچه ارومیه یا چیچست باستانی (گزارش)


ارزیابی پتانسیل عناصر اقتصادی شورابه دریاچه ارومیه

نویسندگان:  داوری نجمه*, لک راضیه, روزبه کارگر سرمد, درویشی خاتونی جواد


  علل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه

نویسندگان:  کردوانی پرویز, سرور رحیم, صوفی اکبر


تحلیل رابطه تراز آب دریاچه ارومیه با سیگنال های اقلیمی

نویسندگان:  بیطاری خالد مرتضی, فتاحی ابراهیم


  بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تر از آب دریاچه ارومیه

نویسندگان:  حسن زاده یوسف*, اعلمی محمدتقی, فرزین سعید, شیخ الاسلامی سیدرضی, حسن زاده المیرا  *

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز