جوایز

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

در این رویداد به برگزیدگان جوایز نقدی و لوح تقدیر بشرح ذیل اعطا می شود:

 

۱- بخش بزرگسالان:

* تیم اول: ۴۰ میلیون ریال

* تیم دوم: ۳۰میلیون ریال

* تیم سوم: ۲۰میلیون ریال

 

۲- بخش دانش آموزی:

* تیم اول: ۲۰ میلیون ریال

* تیم دوم: ۱۵ میلیون ریال

* تیم سوم: ۱۰میلیون ریال