بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
عنوان مقاله:  بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه
نویسندگان:  یارمحمدی مهتاب*, پورکاظمی محمد, کمالی ابوالقاسم
 * انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت
چکیده:به منظور تعیین تعداد کروموزومهای آرتمیا در دریاچه ارومیه، سیست های جمع آوری شده از ایستگاههای تپه شاهی و اطراف کوه زنبیل مورد بررسی و مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفتند. برای شناسایی، سیستمهای جمع آوری شده، ابتدا در آب با شوری ۳۵ppt  انکوباسیون شدند و همچنین برای تعیین نحوه تولیدمثل آنها، سیست ها برای سه نسل متوالی(F3) تا سن بلوغ با استفاده از جلبک Dunaliella teriolecta  پرورش داده شدند. بر اساس نتایج حاصل از پرورش سیست های آرتمیا در دریاچه ارومیه، دو نوع آرتمیا از لحاظ تولیدمثلی (دوجنسی و بکرزا) شناسایی گردید.
با استفاده از ناپلیوس تازه تفریخ یافته آرتمیا، به روش له کردن، گسترش های کرموزومی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به تعداد ۱۰۰ صفحه متافازی شمارش شده در آرتمیای دو جنسی دریاچه ارومیه و ۳۵ پلیت متافازی در آرتمیای بکرزای دریاچه ارومیه، عدد کروموزومی برای هر دو نوع آرتمیا یکسان و معادل ۲n=42 تعیین گردید. در آرتمیاهای مطالعه شده، اندازه کرموزومهای متافازی بسیار کوچک و با اشکال متاسانتریک، ساب متاسانتریک و تلوسانتریک مشاهده شد و کاریو تایپ آنها با فرمول ۲n=30M/SM+12A/T و در آرتمیای دو جنسی ۲n=32M/SM+10A/T در آرتمیای بکرزایی دریاچه ارومیه پیشنهاد گردید. همچنین در کلیه نمونه های بررسی شده، سلول های مرحله اینترفاز فاقد کروموسنتر بودند.
ضمنا از آنجاییکه بعلت اندازه بسیار کوچک کروموزوم های آرتمیا، تعیین دقیق نوع کروموزوم ها در کاریوتایپ دشوار بود، آزمایش های متعددی از طریق C-Banding انجام شد ولی بعلت فقدان کروموسنتر در سلولهای مرحله اینترفاز امکان تفکیک کروموزوم ها برحسب نوع باندینگ میسر نبود.
Image result for ‫دانلود مقاله‬‎