ارزیابی پتانسیل عناصر اقتصادی شورابه دریاچه ارومیه

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
عنوان مقاله:  ارزیابی پتانسیل عناصر اقتصادی شورابه دریاچه ارومیه
نویسندگان:  داوری نجمه*, لک راضیه, روزبه کارگر سرمد, درویشی خاتونی جواد
 * پژوهشکده علوم زمین
چکیده:دریاچه ارومیه واقع در شمال غربی کشور ایران یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباع از نمک دنیا و قابل مقایسه با دریاچه بزرگ نمک آمریکاست.این تحقیق با هدف شناسایی عناصر اقتصادی موجود در شورابه و تعیین روند ته نشست رسوبات تبخیری با گذر زمان انجام شد. روند تبخیر در حوضچه تبخیر مطالعه شد. ابتدا ۲۰۲۵ لیتر شورابه از شمال غرب دریاچه برداشت و به حوضچه تبخیر منتقل شد که در هوای آزاد و زیر نور مستقیم خورشید جای گیری شده بود. در طول مدت ۹۶ روز، ۲۵۵ نمونه شورابه و ۳ نمونه نمک جامد از دیواره حوضچه برداشت و برای تعیین میزان عناصر منیزیم، پتاسیم و لیتیم به آزمایشگاه منتقل شد. در انتهای این مدت حجم شورابه در اثر تبخیر از ۲۰۲۵ به ۸۸۱٫۲۵ لیتر تقلیل یافت. غلظت منیزیم از ۵۶ گرم بر لیتر به ۱۰۴ گرم بر لیتر رسید. میزان غلظت پتاسیم محلول در شورابه از ۱۰ گرم بر لیتر به ۲۳ گرم بر لیتر افزوده شد و میزان لیتیم از ۲۱ ppm به ۳۴ ppm افزایش پیدا کرد. در عین حال، میزان سدیم محلول در شورابه از ۳۷ گرم بر لیتر به ۴ گرم بر لیتر رسیدImage result for ‫دانلود مقاله‬‎