ارتباط با دبیرخانه

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

آذربایجان غربی ارومیه خیابان شهید بهشتی کوی منصور افشار ساختمان جهاد دانشگاهی معاونت فرهنگی

تلفن ۰۴۴۳۳۴۴۴۰۷۰